Pwogresis Demokrat pou Reprezantan Eta a

Medford, Malden

M ap kouri pou Reprezantan Eta a paske lejislati eta nou an echwe pou adrese defi ijan yo ke anpil moun ap fè fas. Mwen kraze ap grandi nan povrete, sanzabri, dèt medikal, ak siviv Ehlers-Danlos Sendwòm. Nou bezwen lidè ki konnen pwoblèm yo fas nou yo pa jis yon jwèt. Li nan ijan paske li se pèsonèl nan fanmi tankou m 'ak ou. Mwen gade pou pi devan pou touche vòt ou a 1ye septanm.

donate via actblue

Sijè

Lejislatè nou yo ak gouvènè nou genyen kounye a pase plizyè ane nan pale pawòl tafya san fè aksyon li piplis

Antanke yon moun ki te sanzabri, mwen konnen lojman se yon dwa. Zafè lojman abòdab ki manke a se yon kriz nan eta sa a. Eta Massachusetts gen anpil pou li ofri, men sa pa fè gwo efè si moun yo pa gen mwenyen pou viv ladan. li piplis

Nan moman sa yo, nou wè jan aksè nan swen sante ekitab la enpòtan anpil li piplis

Kounye a yon estrikti pouvwa sou Beacon Hill ki kont demokrasi, ki santralize epi ki pa rann kont bay pèsòn rann li pi fasil pou lòbiyis yo vize tèt la epi minen sistèm lan pou anpeche moun patisipe. li piplis

Pandan plizyè ane, nou wè jan inegalite revni an ogmante pou li rive nan nivo tèt chaje li ye kounye a. li piplis

Pandan twò lontan, lejislatè yo te inyore apwòch ki pi efikas yo pou dekouraje zak kriminèl epi yo te priyorize politik ki mennen nan gwo kondanasyon ak pèn ki di ki te mennen nan plis rechit nan krim ak anpil lamizè. li piplis

Te gen gwo amelyorasyon ki fèt nan zafè dwa LGBTQ+ la nan dènye ane yo epi an menm tan, nou dwe sonje kantite travay ki rete pou fèt pou nou dwa sa yo pwogrese pou antre nan politik la ak aksyon an. li piplis

Edikasyon piblik la se yon envestisman nan lavni Commonwealth nou an epi pou nou kapab fè konkirans sou mache mondyal inovasyon an ak endistri a. li piplis

Pa gen anyen ki pi enpòtan pase lè nou ap respire a ak dlo nou ap bwè a. Chak ane, plis pase 100,000 moun mouri akoz maladi yo lage sou do polisyon lè a. li piplis

Gen yon epidemi adiksyon ki ap ravaje Commonwealth nou an akoz gen anpil opyoyid mòtèl ki lakoz anpil adiksyon ki disponib. li piplis

rantre nan nou nan evènman yo, sèvi kòm volontè ede kanpay la

Countdown to Eleksyon Jou, 1ye Septanm, 2020

Days
Hours
Minutes
Nichole Mossalam: Demokrat pou Reprezantan Eta a

** Nichole Mossalam does not accept donations from housing developers, fossil fuel executives, law enforcement associations, or corporate PACs/lobbyists. **

Contact Us
Phone: (339) 224-4324
Email: info@votemossalam.com

Copyright © 2020 Committee to Elect Nichole Mossalam.

Créole Haïtien
English Español de Colombia العربية বাংলা Italiano Português do Brasil 简体中文 Créole Haïtien