Ann prezante Nichole

Li se kandidate pou Reprezantan Eta nan 35th Middlesex nan Medford ak Malden

Nichole kandida paske pouvwa lejislatif eta nou an pa t rezoud pwoblèm ijan anpil moun nan kominote nou an ap fè fas chak jou. Antanke manman twa (3) jèn timoun, òganizatè, epi defansè kominotè ki konnen kisa sa vle di lè yon moun ap lite ak lè yon moun depannde chèk peman pou li viv, li konnen twòp fanmi k ap lite chak jou pou yo gen yon kay pou yo rete ak manje sou tab yo. Li te konnen anpil difikilte nan lavi li men non sèlman li te simonte yo, men li te byen soti tèt li malgre yo.

Nichole te sèvi kominote li an nan konsantre li sou jesyon òganizasyon benevòl li a ak travay li ki se bay konsèy, epi nan ofri tèt li nan plizyè wòl kominotè. Li ap pote eksperyans li te fè yo sou tab la pou li bati yon demen miyò pou tout rezidan nou yo.

Eksperyans

Direktris Fondatè: Islamic Cultural Center of Medford

Li te sipèvize restorasyon istorik ak renovasyon "Issac Hall House", ki se nouvo lokal ICCM, avèk Medford Historical Commission (Komisyon Istorik Medford).

Prezidan: Komisyon pou Moun ki Gen Andikap

Li te elabore yon etid aksesibilite nan tout vil la pou moun ki gen andikap yo epi li te trete zafè aksesibilite nan paking ak pankat yo.

Militan Pati: Manm Komite Eta Demokratik

Li te youn nan otè yon rezolisyon ki pouse lajislatè nou yo adopte lwa sou vòt pa kourye yo fè dènyeman pou pwoteje demokrasi nou an pandan COVID-19 la.

Entèmedyè: Medford Malden Interfaith Associations

Li te travay pou li bati pon konpreyasyon nan kominote divès nou an. Li te òganize yon "Fastaton" anyèl pou peye lojman pou fanmi ki deplase yo epi ranbouse dèt repa elèv yo nan lekòl piblik yo.

Konseye: Manm Konsèy Konsiltatif Voter Choice MA

Li fè pati yon gwo mouvman pou li amelyore eleksyon nou yo epi li rive mete sistèm Ranked Choice Voting (Vòt Byen Chwazi ki Klase) sou bilten vòt 2020 an avèk yon gwo kantite siyati.

Lidè Tout Moun Konnen: Premye Ko-Prezidan Revolution MA nou an

Li te ede kreye yon fondasyon solid nan premye ane òganizasyon an, li te kreye yon anviwònman enklizif pou militan yo, epi li te kore seksyon lokal nan pledwaye yo.

Ak Anpil Bagay Toujou!

Yo konnen Nichole kòm moun pou ale jwenn pou ka fè bagay yo avanse, epi se sa li pral fè nan Beacon Hill!

“Chanm Reprezantan Massachusetts la gen youn nan pi gwo sipèmajorite demokratik nan peyi a epi li pa t rive adopte gwo tonton politik pwogresis pou konbat chanjman klimatik, abòde kriz lojman abòdab la, pèmèt tout moun jwenn swen sante ak pwoteje dwa kominote imigran nou yo. Nou bezwen yon pwogram sansibilizasyon ki pi aktif, enklizif pou n jwenn solisyon pou pwoblèm kominote nou an ap konfwonte to. Se sèlman lè nou rasanble fè plis vwa sistèm lwa nou an pral satisfè bezwen tout moun menm jan. Ansanm, n ap ranpòte laviktwa.” - Nichole Mossalam