Lè nou vote, se fason pou nou kenbe reprezantan eli nou responsab pou bezwen nou yo. Anpil elektè pa reyalize nan Massachusetts si ou pa t vote pandan yon ti tan oswa ou pa t patisipe nan resansman vil ou a, yo kapab retire ou sou lis elektoral la. Epitou, si ou demenaje, ou dwe re-enskri nan nouvo adrès ou a. Èske ou ta renmen verifye estati ou, mete enskripsyon ou ajou oswa annik enskri pou vote?

Fason pou Vote pa Kourye nan Eleksyon Primè 1ye septanm lan

Yo pral otorize tout elektè Massachusetts ki enskri yo vote pa kourye nan nenpòt eleksyon 2020. Y ap voye aplikasyon vòt pa kourye yo san frè postal bay tout elektè yo anvan eleksyon primè a, epi y ap voye yo ankò anvan eleksyon jeneral la. Biwo eleksyon minisipal yo dwe resevwa aplikasyon sa yo kat (4) jou anvan eleksyon an. Aplikasyon yo disponib sou entènèt tou pou telechaje.

  • Ranpli aplikasyon ou an pou vote pa kourye, oswa aplike pou vote pa korespondans. 
  • Akoz pandemi COVID-19 la, nan mwa jiyè 2020, tout elektè ki enskri yo kapab patisipe san eskiz, ak bilten vòt pa kourye oswa pa korespondans. 
  • Yo dwe mete tenm lapòs sou bilten vòt yo anvan dat eleksyon an pou konte yo. Vòt fas-a-fas la pral rete yon opsyon pou elektè yo, avèk sant vòt yo ki pral nòm distans sosyal yo ak nòm asenisman yo.

Vòt Anvan Dat

Pou premye fwa, vòt anvan dat la pral disponib nan eleksyon primè yo tou. Vòt anvan dat la disponib nan kourye epi fas-a-fas pou tout elektè ki enskri yo. Okenn eskiz pa nesesè.

  • Vòt anvan dat pa kourye a pral kòmanse depi bilten vòt yo pare.
  • In-person early voting for the State Primary will be held August 22-28.
  • In-person early voting for the State Election will be held October 17-30.