Anje Ki Genyen

Nichole ap bay Paul Donato defi paske Medford ak Malden merite lidè eli ki reprezante valè ak enkyetid nou yo. Men detwa diferans ant klè yo de a:

Paul Donato pa te janm pwoteje dwa tout fanm pou jwenn swen repwodiktif. Nichole sipòte dwa yon fanm pou chwazi ak jwenn aksè nan sèvis sante repwodiktif.

 • Li te toujou kenbe yon klasman Pou Lavi an Mass Citizens for Life
 • An 2013, li te ko-patwone lejislasyon pou kreye reta ki pa nesesè nan aksè nan swen sante repwodiktif. (Pwopozisyon lwa H. 1565).
 • An 2005, li te vote kont aksè a tan nan kontrasepsyon ijan. (S. 2073 Nimewo Apèl 84)
 • An 2005, li te vote kont rechèch souch selil ki te ka sove lavi. (S. 2039 Nimewo Apèl 69)

Paul Donato te youn nan sèl lejislatè nan zòn nan ki te toujou kont egalite maryaj epi ki te vote kont dwa ak pwoteksyon manm kominote LGBTQ+ la plizyè fwa. Nichole sipòte tout dwa ak pwoteksyon egal pou tout moun.

  • An 2016, li te vote kont entèdiksyon diskriminasyon ki baze sou idantite seksyèl. (S. 735 Nimwewo Apèl 276)
  • An 2012, li te vote kont ajoute idantite sèksyèl nan lwa kont krim lahèn (H. 3810 Nimewo Apèl 166)
  • An 2007, li te vote pou chanje konstitisyon Eta a pou fè maryaj menm sèks ilegal. (Vòt Chanm Konvansyon Konstitisyonèl 103)
 • Paul Donato te vote pou gwo rediksyon taks antrepriz ak efò opoze pou chanje priyorite bidjè a nan pwogram ki sipòte fanmi k ap travay, timoun, ak rezidan ki gen yon ti kras revni, epi yon lè kote priyorite nan edikasyon, transpò, ak swen sante pa jwenn ase finansman. Nichole ap travay pou asire kòporasyon yo peye kotizasyon jis pa yo, ak pou priyorite nou yo finanse.

  • An 2019, li pa te sèlman vote kont elimine yon rediksyon taks $ 37 milyon dola espesyalman pou konpayi ki pi rich yo epi Sena Eta a te genyen kont li. (Pwopozisyon lwa H. 4127 Amannman 60)
  • An 2005, li te vote kont fèmen $ 85 Milyon dola nan brèch taks, youn ki pèmèt kòporasyon yo chanje kapital soti nan Commonwealth la pou fè pou evite peye taks eta(Bill H. 4163, doc. 4167 Nimwewo Apèl 74)
  • An 2003, li te vote kont etabli yon komisyon espesyal sou divilgasyon antrepriz taks ki ta ankouraje pi gwo responsabilite antrepriz (Bill H.4000 Seksyon 470 Nimewo Apèl 71).
  • AN 2003, li te vote pou yon ekstansyon pou limit sou kredi taks antrepriz soti nan 14 ane a 19 ane (Pwopozisyon H.4000 Seksyon 165 Nimewo Apèl 71).
 • Li lè pou nou gen yon reprezantan ki respekte diyite tout moun nan distri nou an, ki travay pou pwoteje dwa tout moun nan distri nou an, ak sipòte tout vwazen nou yo ki bezwen yon gouvènman eta k ap travay pou yo. Se mwen menm ki moun sa a epi mwen ap mande pou vòt ou nan primè k ap vini premye septanm nan.

  Valè nou yo. Enkyetid nou pataje yo.

  Vote Nichole Mossalam